Nom: Barranc de Santes Creus, capçaleres i zona humida de la desembocadura

Any de signatura de l’acord: 2021

Localització: Terme Municipal de l’Ametlla de Mar i del Perelló (Baix Ebre)

Tipus d’acord: Conveni de custòdia del territori.

Durada acord: 2021-2024 prorrogable

Àmbits afavorits per l’acord: Destaquen com a hàbitats d’interès comunitari els rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavis (3250), les pinedes mediterrànies (9540) i les llacunes litorals (1150*), d’interès prioriari. Destaquen espècies protegides com el samaruc (Valencia hispanica) i el fartet (Aphanius iberus).

Objectius principals:

  1.  Conservar i millorar l’espai fluvial del barranc de Santes Creus i la seva desembocadura.
  2.  Fer seguiments ecològics i biològics de la fauna i flora present a l’espai.
  3.  Promoure l’activitat econòmica sostenible a l’entorn del barranc: producció agrària, ramadera, forestal i turisme.
  4.  Divulgar els valors ambientals funcionals i culturals de l’espai, juntament amb les pressions i impactes que l’afecten.