Els objectius principals del Projecte eren la formació de voluntariat i la sensibilització envers la conservació i neteja d’espais naturals, fent especial incidència en la problemàtica dels plàstics a la Natura i la necessitat de reduir-ne el seu ús i separar-los bé en origen per al seu posterior reciclatge.

Amb la col·laboració d’empreses compromeses amb el Medi Ambient com Decathlon Tortosa i Gubiana dels Ports.