Per tal de poder continuar amb el manteniment, conservació i mostreig de qualitat de l’aigua dels Tolls de Sant Antoni, Graellsia ha executat els treballs de control de vegetació al·lòctona i invasora  (Arundo donax) i de restauració de la sendera d’ accés a l’espai fluvial dintre de la finca en custòdia , seguint els objectius i les condicions implementades en l’acció 3 del Projecte de  Coneixement, millora i conservació dels habitats i sistemes naturals a favor de la biodiversitat al Barranc de la Conca, Barranc de Sant Antoni i ecosistemes d’oliverar en finques en custòdia a les Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera.

Els Tolls de Sant Antoni, es troben dintre de la delimitació definitiva dels espais PEIN, determinada pel Pla especial dels Barrancs de Sant Antoni- Lloret- la Galera segons resolució MAH/3273/2004, de 17 de novembre (DOGC NÚM.4275-7.12.2004) i són inclosos en zona ZEPA, (zona d’especial protecció per a les aus), de la Xarxa Natura 2000, segons la directiva comunitària (Directiva Habitats) ES5140011 Sistema Prelitoral Mediterrani. El Barranc de Sant Antoni està catalogat com a massa d’aigua E1290 (unitat de gestió) en el document IMPRESS (ACA, 2006) i es correspon a la categoria de Rius mediterranis de cabal variable.

En aquesta zona, objecte principal de les accions de custòdia actuals, el barranc fortament encaixat, presenta una singular configuració paisatgística, tant des dels seus marges superiors com des de la pròpia llera on els dipòsits de graves de les terrasses de l’Ebre contacten amb els ventalls al·luvials calcaris dels Ports originant racons espectaculars. El modelatge de les parets i llit per la força de l’aigua i la diversitat de la vegetació i fauna existents configuren un paisatge sorprenent i únic.

1    2

4    3