Aquest mes d’Octubre ha fet un any que, segons el previst en el Pla de treball del Projecte de custòdia i Biodiversitat, es van iniciar els treballs d’observació i recollida de dades de flora, fauna, paisatges, geologia i hidrogeologia del Barranc de la Conca.

Amb tot aquest material provinent de treball de camp i de gabinet, s’ha elaborat un estudi ambiental de tota l’àrea, amb l’objectiu de difondre entre estudiosos, naturalistes i voluntaris ambientals, les seues característiques, fortaleses i febleses per tal d’ afavorir-ne el seu coneixement i la seua conservació.

L’estudi s’ha fet amb una visió biogeogràfica, és a dir tenint en compte la distribució actual dels éssers vius en un determinat lloc de la Terra, juntament amb els processos que l’han originat o modificat i que poden inclús alterar-la o fer-la desaparèixer.  Entre aquests processos es troben els geològics, hidrogeològics, climatològics i també tots aquells relacionats amb l’activitat humana susceptibles de crear i/o modificar el paisatge.

Per fer-ho així  s’ha tingut en compte el concepte de corotipo, que permet expresar de manera sistèmica la distribució de plantes i animals que comparteixen un área de distribució similar. En el cas que ens ocupa parlarem de corotipo “mediterrani”; on hi viuen espècies  que tenen unes exigències ecològiques concretes (temperatura, humitat, etc.) i que els fa impossible estendre la seva àrea de distribució més enllà dels territoris que circunden aquest Mar.

10 9 8 6 4 3