El dia 2 de novembre va tenir lloc la visita a les actuacions de la subvenció de custòdia per part de tècnics de l’ACA. Es va fer el seguiment de les diferents accions efectuades a la llera, en concret a la Unitat Ambient 1 del Barranc del Boc, on s’ha fet recollida de runes i rodes de tractor en un abocador incontrolat al mig de la llera,  i control i eliminació d’ un rodal d’aïllant, espècie exòtica invasora (EEI), especialment perillosa per a la conservació de la biodiversitat  espais natural protegits, ja que genera compostos bioquímics (substàncies al·lelopàtiques) que fan impossible el creixement d’altres espècies per la seva toxicitat.

Després, aigües avall, es va recórrer la zona catalogada al Projecte com a Unitat Ambiental 2, on al llarg de 1.200 m de llera encaixonada s’ha fet una estassada selectiva de pins i vegetació oportunista que envaïen totalment l’espai fluvial, provocant tamponaments e impedint el flux natural de l’aigua envers les llacunes i la desembocadura. El treball  forestal s’ha efectuat amb procediments de tala i extracció manual del material per tal de preservar les espècies pròpies dels habitats i espècies de interès comunitari del Barranc de Santes Creus codi ES5140022 de la Xarxa Natura 2000,  Durant la visita a la finca en custòdia d’ Ecotros, es va valorar  molt positivament el treball de transformació de part del material extret de la llera en Biochar i l’aprofitament de la resta per implementar estructures del Sender del Silenci, en un exercici de economia circular beneficiós per al medi. Amb el recorregut del Sender del Silenci i la visita a les llacunes litorals de Santes Creus, incloses a la Unitat Ambiental 3 del Projecte es va concloure la visita tècnica del ACA .