L’estassada de pins i arbustos invasors de la llera del Barranc de Santes Creus en determinats trams, era una de les actuacions previstes en el Projecte de restauració fluvial i custòdia del barranc de Santes Creus, de les seves capçaleres i de la zona humida de la desembocadura per tal de recuperar  la vegetació herbàcia de ribera pròpia del barranc, garantir un estat de conservació favorable dels habitats i especies que son objectius de  conservació de la Directiva Marc en les ZEC que ens ocupen, millorar el flux d’aigua d’escorrentiu fins la zona de ls llacunes i l’aportació d’aigua de pluja a l’aqüífer, prevenir el risc d’inundacions en el tram baix i disminuir el risc d’incendis en baixar-hi la massa de combustible existent.

Aquesta invasió de vegetació de pins de mida mitjana i petita i arbustos oportunistes a la llera, habia proliferat per plantació espontània procedent del bosc mediterrani (9540 habitat prioritari Xarxa Natura 2000) de la parcel·la superior d’ Ecotros adjacent al barranc pel seu talús dret. Aquest fet afavorit per l’abandonament dels antics usos del barranc com a lloc de pastura i pas de bestiar, havia taponat literalment el barranc, dificultant la circulació de l’aigua en moment d’avingudes, produint-se obstruccions visibles per l’ acumulació de residus arrossegats i per les marques deixades per la barrancada  a considerable alçada.  Tanmateix molts d ‘aquests  pins havien estat trencats pels darrers aiguats, romanent les seves restes al mig la llera i afavorint nous taps en properes avingudes.

L’eliminació d’aquesta vegetació es va considerar necessària per tal de facilitar la circulació natural del’aigua en cas d’avingudes  i augments de cabal inesperats per obstrucció que podria posar en risc  en risc els espais naturals  de la desembocadura (llacunes litorals) i infraestructures antròpiques com el càmping de l’ Ametlla.

Els treballs d’estassada selectiva s’han realitzat per un equip de brigada forestal especialitzada, durant els mesos d’hivern, per tal de complir amb les normatives de protecció de nidificació d’espècies riparies  i de prevenció de riscos d’incendis forestals, després d’haver obtingut el Projecte i les accions que comporta un informe ambiental favorable per part de l’OMA. La metodologia emprada ha estat amb procediments manuals de motosorres i desbrossadores i el material abatut ha estat extret del barranc per a ser reconvertit en biocarbó per procediments BIOCHAR.